İnönü Cad. Sümko Siteleri G-3 Blok D:5 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL

Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Değerleme

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.


Makina ve Ekipman Değerleme

Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat ve gemi vb. taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitini yapılması, değer tespit çalışmalarında bulunulması, ekspertiz ve değerleme işlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.


Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlığı

Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapılması, fizibilite çalışması yapılması, bölge ve konum araştırması yapılması, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunulması, yatırım stratejileri belirlenip geliştirilmesi, yatırım performans değerlemelerinde bulunulması, finansal danışmanlık hariç pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapılması, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunulması, pazarlama stratejileri belirlenmesi ve bu hizmetlerin sunulması, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunulması, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunulmasıdır.


Şehir Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projelerine Danışmanlığı

Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlanması, bu projelerin yönetilmesi, yapılmasının sağlanması konularından danışmanlık hizmetinin verilmesi.


Projenin Yatırımcı Açısından Değerlendirilmesi ve Yönetim Danışmanlığı

Yapımına başlanılan projelerde, iktisadi, mali, hukuki, yapı malzemeleri, yapı tekniği ve benzeri konularda danışmanlıklar yapılması, değişen piyasa parametrelerine göre projenin devamı, geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da durdurulması konularında raporlar hazırlanması.

Yapılaşmaların en etkin ve verimli kullanıma yönelik yapılması, gayrimenkul değerliliğinin yüksek tutulması, pazar talebine uygun olması konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.


Gayrimenkul Pazar Araştırması

Gayrimenkule dayalı projelerin, yürütülmesi ve tamamlanması sırasında görecekleri taleplere yönelik araştırmalar ile gayrimenkulden yararlanma, kullanma, kiralama gibi gayrimenkule bağlı hakların göreceği taleplere yönelik araştırmaların yapılması.

Gayrimenkul kullanıcıları tanımlanır, talep faktörleri belirlenir, mevcut arz ile talep stoku karşılaştırılır, arz ve talep esnekliği katsayıları belirlenir. Bu saptamalardan hareketle pazar tanımlaması yapılarak raporlaması yapılır.


Şirket Aktiflerinin Değerlemesi

01.01.2005 tarihinden itibaren mali piyasalarda AB ülkeleri ile birlikte eşzamanlı olarak uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları kullanılmaya başlanmıştır.

Bu nedenle de muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme yöntem ve standartları uygulanırken şirket aktifindeki duran varlıkların uluslararası değerleme standartlarına göre değerlemesinin yapılması gerekmektedir.

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., meslek uzmanları ve partnerleri ile muhasebe, mali denetim, finansal raporlama ve şirket değerleme işlemlerine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve makine değerlemesini uluslararası değerleme standartlarına göre yapmakta ve raporlar hazırlamaktadır.


Taşınmazların Kira Bedeli Tespiti

Her tür gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde kira bedelini belirlenmesi, kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlenmesi, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlenmesi, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması konularında değerleme hizmeti verilmesi, yasal prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlenmesi.


En Yüksek ve En İyi Kullanım Analizi

Araziye en yüksek geliri sağlayan kullanımın belirlenmesini sağlanması.
Üzerinde inşaat olan mülkte yapılandırmalar ;
– yıkılmalı mı?
– yenilenmeli mi?
– olduğu gibi mi bırakılmalı?
sorularına yanıt bulmamızı sağlayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.


İhale ve Açık Artırmalara Yönelik Baz Değer Analizi

Yapımı taahhüt edilecek gayrimenkul projelerinin, yaklaşık maliyetinin ve yapım süresinin doğru belirlenebilmesi ihale makamına sunulacak tekliflerde olmazsa olmaz ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. İhalelerde atılan tekliflerde teklif edilen fiyat, yaklaşık maliyetin oldukça üzerinde çıkabileceği gibi oldukça altında da çıkabilmekte ve her iki durumda da ihalelerin kaybedilmesine neden olmaktadır. Bilimsel hesaplamalara, istatistiklere ve ekonomik göstergelere dayanan yaklaşık maliyet analizlerimiz projelerin maliyet bedellerini belirlemeyi amaçlamaktadır.


Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı

Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb.takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi.


Hukuksal, Mali ve Bilimsel Danışmanlık

Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal, finansal ve mali danışmanlıklarda bulunulması.


Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., teknik kadrosunda yer alan İnşaat Yüksek Mühendisi, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı, Şehir ve Bölge Plancısı ve Mimarlardan oluşan güçlü kadrosu; bünyesinde ki mali piyasalara hakim İşletmeci ve Mali Müşavir ile birlikte, çalışmalarımızda yararlanabilmek amacı ile oluşturduğumuz farklı meslek disiplinlerinden uzman partnerlerimizle, yatırım projelerinizi, bilimsel ve objektif veriler eşliğinde değerlendirerek analizlerini yapar, detaylı raporlar hazırlar ve sizlerin bilgisine sunar.